Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Bestlooktrade s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.antiaginginstitute.cz  S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.antiaginginstitute.cz je Bestlooktrade s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hrdličkova 2208/1, PSČ 148 00, IČ:28955889, DIČ:CZ28955889, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  vložka 155667.
Veškeré smmluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodnínebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad a řídí se Občanským zákoníkem v platných novelizacích.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží musí být v neporušeném obalu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na jeho účet.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny peníze bez zbytečného odkladu. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného nepoškozeného, nepoužitého zboží bez zbytečného odkladu. Spotřebitel zašle zboží na adresu Bestlooktrade s.r.o., Pražská 33, 250 69 Máslovice nebo osobně předá po vzájemné domluvě na adrese provozovny Anti-Aging Institute, Office Center Hradčanská B, Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy:

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

5) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

6) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

7) o dodávce novin, periodik nebo časopisů

8) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

9) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvysdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.).

Kosmetické přípravky - krémy a séra nesmí být otevřená a použita. Pokud se tak stane není možné odstoupit od smlouvy a proplatit odebrané zboží.

Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

Ochrana osobních údajů


Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

Minimální informace o zákaznících, které jsou potřeba pro vystavení dokladu a pro doručení zboží, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (minimální rozsah, který je nutný pro doručení zboží) v databázi prodávajícího, po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Záruka

Záruční doba se řídí dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou). Jako záruční list slouží faktura, která je přiložena u doručovaného zboží.

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vybrané přepravy.

Reklamace

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v provozovně Anti-Aging Institute, Officce Center Hradčanská B, Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, po vzájemné domluvě telefonem +420 774 533 909.

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace přiložit kopii dokladu o koupi zboží v našem obchodu, popis závady a vaše kontaktní údaje.

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.


Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté, kompletní a s náležitými doklady, popisem závady a kontakními údaji, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace zašlete výrobek na kontaktní adresu prodejce - Bestlooktrade s.r.o., Pražská 33, 250 69 Máslovice nebo osobně doručit po vzájemné dohodě tel. +420 774 533 909 do provozovny Anti-Aging Institute, Officce Center Hradčanská B, Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku,

v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 1. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 4. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například fakturu, paragon, záruční list a jiné potvrzující, že jste zboží zakoupili u nás.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Způsoby platby

Hotově

Při osobním vyzvednutí zboží v provozovně po vzájemné domluvě v Anti-Aging Institute, Officce Center Hradčanská B, Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6.

Hotově – dobírkou

Při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky. 

Platbou z účtu na účet

V tomto případě zasíláme zboží spolu s daňovým dokladem až po připsání kupní ceny spolu s dopravným, až po připsání na náš účet.

Platbou pomocí platební brány GOPay

Bezpečný a rychlý způsob platby pro každého. Možnost volby platení metody.

 • platební karty - MasterCard, Master Card Electronic, VISA, VISA electron, Diners Club International
 • online platební tlačítka - platba z vlastního internetového bankovnictví, okamžitá úhrada. Podporované banky: Raiffeisen bank, KB, mBank, Fio bank
 • bankovní převody - rychlé potvrzení platby. Podporované banky: ČSOB, KB, mBank,Raiffeisen BANK, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, air/bank, Equa bank, SBERBANK, ING BANK, LB=BW, ZUNO, citibank
 • mobilní platby - z vlastního mobilního telefonu, stržení platby z předplaceného kreditu. Podporované mobilní platy: Premium SMS, mPlatba
 • elektronické peněženky - alternativa k běžným bankovním účtům, okamžitá úhrada


Doprava

Osobní odběr po domluvě zdarma, v provozovně přímo na metru Hradčanská, Office Center HradčanskáB, Milady Horákové 116/109, Praha 6

Prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní, balík na poštu nebo do ruky.

Česká pošta

.Od 900 Kč doprava zdarma

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím:

České pošty - Balík do ruky či Balík na poštu


V případě Balíku do ruky (Česká pošta) bude zboží doručeno na fakturační, příp. doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.
V případě Balíku na poštu bude balík doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se to hodí Vám. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, od kdy na Vás bude čekat.

U obou případů prosíme uvést číslo kontaktního telefonu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.6. 2018